SUB-DIVISION- SONEPUR

1. Dadhibaman Mahaprabhu
At/Po- Sonepur
2. Dadhibaman Mahaprabhu
At/Po- Binka
3. Dadhibaman Mahaprabhu
At/Po- Taraka
4. Dadhibaman
At/Po- Kamalpur
5. DadhibamanTemple
At-Kansarpara
Po- Binka
6. Dadhibaman Mahaprabhu
At- Sarasmal
Po-Kartanga
7. Dadhibaman Mahaprabhu
At-Marigaron
Po- Sindurpur
8. Jagannath Mahaprabhu
At- Gadabhitar
Po- Sonepur
9. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Binka
10. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Mend
11. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Bagbara
12. Jagannath Jew
At- Khandahat
Po- Biramaharajpur
13. Jagannath Jew
At/Po- Subalaya
14. Jagannath Jew
At/Po- Pitamahula
15. Jagannath Jew
At/Po- Karatanga
16. Jagannath Jew
At/Po- Meghal
17. Jagannath Jew
At/Po- Sonepur
18. Jagannath Mahaprabhu
and alies Dadhibaman
At- Tureikela
Po- Kholan
19. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Biramaharajpur