SUB-DIVISION –PHULBANI

1.     Shri Jagannath Temple
At/Po- Tikabali
2.     Shri Jagannath Temple
At/Po- Khajuripara
3.     Shri Jagannath Temple
At/Po-Baligurha
4.     Shri Jagannath Temple
At/Po-Bandhagada
5.     Shri Jagannath Temple
At/Po-Chakapada
6.     Shri Jagannath Temple
At/Po-Firingia
7.     Sri Jagannath Temple
At/Po- Katingia
8.     Sri Jagannath Temple
At/Po- Kelapada
9.     Sri Jagannath Temple
At/Po- Khajuripada
10.   Sri Jagannath Temple
At/Po- Phulbani
11.   Sri Jagannath Temple
At/Po- Tumudibandha
12.   Sri Jagannath Temple
At/Po- Udayagiri