SUB-DIVISION –KORAPUT

1.     Shri Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Bisam Cuttack
2.     Shri Jagannath Mandir
At/Po- Mandir Unyan Sanstha
3.     Shri Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Machhakund
4.     Shri Jagannath Temple
At/Po- Nawarangpur
5.     Shri JagannathTemple
At/Po-Nandapur
6.     Shri Jagannath Temple
At/Po- Pattangi
7.     Shri JagannathTemple
At/Po- Ramgiri
8.     Shri Jagannath Temple
At/Po- Dasmantpur
9.     Shri Jagannath Temple
At/Po -Kotia
10.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Khakirigumma
11.   Shri Jagannath Temple
At/Po -Sunagara
12.   Shri Jagannath Temple
At/Po -Damanjodi
13.   Shri Jagannath Temple
At/Po-Kolap Nagar
14.   Shri Jagannath Temple
At/po -Idrabati
15.   Shri Jagannath Temple
At/po- Khatiguda
16.   Shri JagannathTemple
At/Po –Feruballi