SUB-DIVlSION –ANANDAPUR

1.     Baladeb Jew
At/Po- Samana
2.     Baladev Jew
At- Maruo
Po- Samana
3.     Baladev Jew
At- Nayagarh
Po- Belabahali
4.     Baladev Jew
At- Sasantapur
Po- Shandarioihi
5.     Baladev Jew
At-Angarua
Po- Puruna Bandhagoda
6.     Baladev Jew
At/Po- Basantapur
7.     Baladev Jew
At/Po- Samana
8.     Baladev Jew
At/Po- Marigaon
9.    Ba1adev Jew
At/Po-Maruan
10.   Balabhadra Jew
At- Kainikental
Po-Puruna Bandhagoda
11.   Dadhibaban Jew
At- Kendukanta
Po-Ramchandrapur
12.   Dadhibaban Deb
At/Po- Anandapur
13.   Dadhibaban
At/Po- Bancho
14.   Dadhibaban
At/Po- Kesadurapal
15.   Dadhibaban
At- Pandua
Po- Sainkul
16.   Dadhibaban
At/Po- Hatadihi
17.   Dadhibaban Jew
AtPo- Taruan
18.   Dadhibaban Jew
At/Po- Madanpur
19.   Dadhibaban Jew
At/Po- Sadha
20.   Dadhibaban Jew
At/Po- Bangora
21.   Dadhibaban Jew
At/Po- Balarampur
22.   Dadhibaban
At/Po- Panchupali
23.   Dadhibaban
At/Po- Fakirpur
24    Dadhibaban Batoni
At- Kantala
Po-Gayalamunda
25.   Dadhibaban
At- Goberagali
Po- Patsura
26.   Dadhibaban
At-Dankari
Po- Badarampas
27.   Dadhibaban Jew
At- Tentulipada
Po- Dhenara
28.   Dadhibaban Jew
At-Betira
Po- Marigaon
29.   Dadhibaban
At/Po- Salabani
30.   Dadhibaban Jew
At/Po- Anandapur
31.   Dadhibaban Jew
At/Po- Bancha
32.   Dadhibaban Jew
At/Po- Fakirpur
33.   Dadhibaban Jew
At/Po- Pandua
34.   Dadhibaban Jew
At/Po- Hatadihi
35.   Dadhibaban Jew
At/Po- Taruan
36.   Dadhibaban Jew
At/Po- Madhapur
37.  Dadhibaban Jew
At/Po- Sadha
38.   Dadhibaban Jew
At/Po- Banger
39.   Dadhibaban Jew
At/Po- Badramaps
40.   Dadhibaban Jew
At/Po- Panchupalli
41.   Dadhibaban Jew
At/Po- Chhenapadi
42.   Dadhibaban Jew
At/Po- Betira
43.   Dadhibaban Jew
At/Po- Badarampas
44.   Dadhibaban Jew
At/Po- Jalakalanga
45.   Dadhibaban Jew
At- Katrikantala
Po- Puruna Bandhagoda
46.   Dadhibaban Jew
At- Dahipokhari
Po- Jambhira
47.   Dadhibaban Jew
At- Sankhaira
Po-Pandado
48.   Dadhibaban Jew
At- Salkanian
Po- Salnian
49.   Dadhibaban Jew
At- Matabaja
Po- Sarmanga
50.   Jagannath Mahaprabhu
At- Khaparakhai
Po- Ghasipura
51.   Jagannath Jew
At- Patrasahi
Po- Bato
52.   Jagannath
At/Po- Khanda Hatta

SUB-DIVISION –CHAMPUA

1.     Dadhibaban Deb
At/Po- Kalikaprasad
2.     Dadhibaban Jew
At/Po- Jyotipur
3.     Dadhibaban
At-Sananai
Po- Champua
4.     Dadhibaban Jew
At/Po- Rajanagar
5.     Dadhibaban Jew
At/Po- Jyotipur

SUB-DIVISION –KEONJHAR

1.     Baladev Jew
At/Po- Keonjhar
2.     Baladev Jew
At/Po- Batinikantale
3.     Baladev Jew
At/Po- Basantapur
4.     Baladev Jew
At- Nuagarh
5.     Baladev Jew
At/Po- Keonjhargarh
6.     Baladev Jew & other
At/Po- Keonjhargarh
7.     Dadhibaban Jew
At- Hunda
Po- Kanjipani
8.     Dadhibaban Jew
At/Po- Rajnagar
9.    Dadhibaban Jew
At/Po- Rajnagar
10.   Dadhibaban Jew
At/Po- Bangar
11.   Dadhibaban Jew
At/Po- Hunda
12.   Jagannath and  Sidha Jagannath
At- Keonjhargarh
Po- Keonjhar