SUB-DIVISION –BOUDH

1.     Dadhivaman
At- Manamunda
Po- Kantamal
2.     Dadhivaman
At-Ambagahavam
Po- Manamunda
3.     Dadhivaman
At- Baunsuni
4.     Dadhivaman
At- Palasabat
Po- Banasuni
5.     Dadhivaman
At/Po-Kantamal
6.     Dadhivaman
At-Rundi Mahal
Po-Kanta Mal
7.     Dadhivaman
At- Ghantapara
Po- Kantamahal
8.     Dadhivaman
At- Ambagan
Po- Kantamahal
9.     Dadhivaman
At/Po- Manamunda
10.   Dadhivaman
At/Po- Ambagahana
11.   Jagannath Temple
At/Po- Bandhagarh
12.   Jagannath Temple
At/Po- Harvanga
13.   Jagannath Temple
At/Po- Bohira
14.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Jagati
15.   Jagannath Mahaprabhu
At- Ramagarh
Po- Devgarh
16.   Jagannath Mahaprabhu
At- Gombhari gora
Po- Manamunda
17.   Jagannath Mahaprabhu
At- Kuduli
Po- Nuagaon
18.   Jagannath Jew
At/Po-Boudh Town
19.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Harabhanga
20.   Jagannath
At- G. Udayagiri
Po- Baliguda
21. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Baunsuni
Po- Boudharaj
22. Jagannath Mahaprabhu
Po- Kantamal
23.   Patitapaban
At- Padmanavpur
Po- Kumina
24.   Shri Jagannath Temple
At/Po –Boudh Rajbati,
Ratha Sahi
25.   Sri Jagannath Temple
(Hari Mandir)
At/Po-Podapada
26.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Gutupalli
27.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Sahajpal
28.   Shri Jagannath Temple
At/PO- Janjapanka
29.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Purana Kataka
30.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Veera Narasinghpur
31.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Addhenigarh
32.   Shri Jagannath Temple
At/PO- Sarasara
33.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Balasinga
34.   Shri JagannathTemple
At/Po- Khuntabandha
35.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Narayana Nagar
36.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Dhudurbahal
37.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Dahya
38.   Shri JagannathTemple
At/Po- Baghapali
39.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Tileswar
40.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Khajuria
41.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Kamira
42.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Faubali
43.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Madhura
44.   Shri Jagannath Temple
At/Po- Ambagahan