SUB-DlVISION –BARGARH

1.     Dadhibaman
At/Po- Kulunda
2.     Dadhibaman Mahaprabhu
At/Po- Biramal
3.     Dadhibaman
At/Po- Papanga
4.     Sri Dadhibaman
At/Po-Bhateli
5.     Dadhibaman Temple
At-Adanga
Po- Tora
6.     Dadhibaman
At- Kanakahlra
Po- Bhatali
7.     Dadhibaman
At/Po- Sululia
8.     Sri Dadhibaman Jew
At- Des kumbhari
Po- Des Bhatali
9.     Dadhibaman Jew
At/Po- Satalama
10.   Dadhibaman Jew
At/Po- Dekulaba
11.   Dadhibaman Dev
At/Po- Gudabhaga
12.   Dadhibaman Mahaprabhu
At- Chakuli
Po- Sarenda
13.   Dadhibaman
At/Po- Laramba
14.   Dadhibaman Jew
At/Po- Khuntapalli
15.   Dadhibaman Jew
At/Po- Kharmunda
16.   Dadhibaman Jew
At/Po- Kumelasingha
17.   Dadhibaman Mahadev
At/Po- Sulsulia
18. Dadhibaman Mahaprabhu
At/Po- Patkulunda
19.   Dadhibaman Mahaprabhu
At- Brahmanatukura
Po- Ku1tatukura
20.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Godabhaga
21.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Mura
22.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Talsiriguda
23.   Jagannath Mahaprabhu
At- Tamparasara
Po- Kumelasinga
24.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Kantapalli
25. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Khehian
26.   Jagannath Mahaprabhu
At- Karbar
Po- Barapalli
27.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Kumbari
28.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Besam
29.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Ambabhora
30.   Jagannath Mahaprabhu
At-Barajhipali
Po- Ramapur
31.   Jagannath Temple
At/Po- Tora
32.   Jagannath Temple
At/Po- Attabira
33.   Jagannath & Dadhibaman
At/Po- Kamagaon
34.   Sri Jagannath
At- Dalampur
Po- Kumelsinghi
35.   Jagannath Jew
At/Po-Kodabahal
36.   Jagannath Mahaprabhu
At-Udayapur
Po- Desbhatali
37.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Rajapur
38.   Jagannath Mahaprabhu
At- Sarama
Po- Kodabahal
39.   Sri Jagannath
At- Bardal
Po- Kotapalli
40.   Sri Jagannath Mahaprabhu
At- Bisipalli
Po- Satalama
41.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Barpalli
42.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Denderpalli
43.   Jagannath Temple
At/Po- Satalama
44.   Jagannath Temple
At/Po- Kalapali
45.   Shri Jagannath
At/Po-Adagaon
46.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po-Palanda
47. Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Kusmal
48.   Jagannath Balabhadra & Subhadra
At/Po- Sirada
49.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po-Kalata tumura
50.   Jagannath
At- Brahrnantukura
Po- Kulitutukura
51.   Jagannath Mahaprabhu
At- Gosala
Po- Kalamati
52.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po-Khandalha
53.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Brahmakela
54.   Jagannath
At/Po- Ramella
55.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Daramba
56.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po-Tulandi
57.   Dadhibamana Temple
At/Po -Khajuritikira
58.   Dadhibamana Temple
At/Po -Talipara
59.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Kultatukura

SUB-DIVISION- PADMAPUR1.     Baladev Mahaprabhu
At/Po- Remenda
2.     Dadhibaman Jew
At- Bhenuri
Po- Rajborasambar
3.     Dadhibaman
At- Sarasmala
Po-Rajabarasanhar
4.     Dadhibaman
At/Po- Jamula
5.     Dadhibaman Dev
At/Po- Sarjubahal
6.     Dadhibaman Dev
At/Po- Burikel
7.     Dadhibaman Mahadev
At- Dhangachhanoha
Po- Rajabarasanbar
8.     Dadhibaman Dev
At/Po- Dahito
9.     Dadhibaman Dev
At-Talapali
Po- Gaisilata
10.   Dadhibaman Dev
At- Telpukhapani
Po- Gaisilata
11.   Dadhibaman Dev
At- Nawapalli
Po- Gaisilata
12.   Dadhibaman Dev
At- Jumutabahal
Po-Gaisilata
13.   Dadhibaman
At- Jarasingha
Po- Bijepur
14.   Dadhibaman Dev
At- Balanda
Po- Dadhibaman Dev
15.   Dadhibaman
At- Bhairpur
Po- Bijipur
16.   Sri Dadhibaman
At- Budhapalli
Po- Bijipur
17.   Dadhibaman Dev
At-Tungi, Bandhali
Po- Sahela
18.   Dadhibaman Dev
At- Siridida
Po- Bijepur
19.   Dadhibaman
At/Po- Churipalli
20.   Dadhibaman Dev
At/Po- Champajhori
21.   Dadhibaman Temple
At/Po- Padmapur
22.   Dadhibaman
At/Po- Tangarpalli
23.   Dadhibaman Jew
At/Po- Burikela
24.   Dadhibaman Mahaprabhu
At- Bangemunda
25.   Shri Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Jamagada
26.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Kotana
27.   Jagannath Mahaprabhu
At- Lakshmana
Po- Jagadalpur
28.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Bhunri
29.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Jamuda
30.   JagannathMahaprabhu
At- Mahulpalli
Po-Padampur
31.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Saragibahal
32.   Jagannath Mahaprabhu
At- Khairapalli
33.   Jagannath Mahaprabhu
At- Dangachhancha
Po- Padmapur
34.   Jagannath Mahaprabhu
At- Patrapalli
Po- Padmapur
35.   Jagannath Mahaprabhu
At- Burdar
Po- Padmapur
36.   Jagannath Mahaprabhu
At-Baripukuapari
Po- Padmapur
37.   Jagannath Mahaprabhu
At- Jamatpalli
Po- Gaisi
38.   Jagannath Mahaprabhu
At-Ainalabahal
Po- Gaisilata
39.   Jagannath Mahaprabhu
At-Goukenmunda
Po- Gaisilata
40.   Jagannath Mahaprabhu
At- Jagaipata
Po- Gaisilata
41.   Jagannath Mahaprabhu
At- Tala
Po- Diptipur
42.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Ghess
43.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Salepali
44.   Jagannath Mahaprabhu
At- Kelenda
Po- Melchhamunda
45.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Petupalli
46.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Kuanarmunda
47.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Laumunda
48.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Sanimal
49.   Jagannath Mahaprabhu
At- Badabrahmani
Po- Bijepur
50.   Jagannath Mahaprabhu
At-Kurkuta
Po- Bijepur
51.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Jogipalli
52.   Jagannath Mahaprabhu
At- Barmunda
Po- Bijepur
53.   Jagannath Mahaprabhu
At- Talapadar
Po- Bijipur
54.   Jagannath Mahaprabhu
At- Sirigada
Po- Bijepur
55.   Jagannath Mahaprabhu
At- Talpali
Po- Bijepur
56.   Jagannath Mahaprabhu
At- Charpali
Po- Bijepur
57.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Talba
58.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Jhar
59.   Jagannath Mahaprabhu
At- Kandakipalli
Po- Shoela
60.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Baunsenapali
61.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Sohela
62.   Jagannath Mahaprabhu
At- Panimora
Po- Sohela
63.   Jagannath Mahaprabhu
At- Ainlabahal
Po- Gaisi
64.   Jagannath Temple
At- Rajbarasanpur
Po- Padmapur
65.   Jagannath Temple
At- Grinjal
Po- Sahela
66.   Jagannath Temple
At- Patrapali
Po- Padmapur
67.   Jagannath Mahaprabhu
At/Po- Padmapur
68.   Jagannath
At- Sidhira
Po- Birjama
69.   Jagannath Mahaprabhu

At/Po- Kharmunda